Декларация на Ръководството на "Хрома" ООД

Нашата основна цел е: Максимализиране на печалбата, по-висока ефективност от тази на конкурентите, създаване и поддържане на атмосфера на професионализъм и креативност при продажбата и техническата поддръжка на аналитична апаратура и системи за сигурност, по начина определен от закона.
В синхрон с основната ни цел въвеждаме Система за управление на качеството, която е разработена на основата на принципите за управление на качеството, дефинирани в БДС EN ISO 9001:2001.

Ние гарантираме, че:

  1. апаратурата се инсталира съгласно техническите изисквания на производителя от добре обучени сервизни специалисти и чрез доказване на параметри;
  2. Поддържаме необходимите лицензи за техническо обслужване на апарати с източници на рентгеново лъчение;
  3. гаранционната и извън гаранционната поддръжка е съгласно договореното;

Нашият стремеж е Хрома ООД да бъде правилно организирана, устойчива във времето, незастрашена от случайни фактори, ефективно работеща и развиваща се компания.

Нашите основни ценности са :
Спазване на закона и моралните принципи
Ние правим това, което е законно, правилно, явно и открито.
Посветили сме се на най-високите стандарти  и отличното качество във всичко, което правим: в полза на нашите клиенти и самите нас.
Познаваме и напълно спазваме нормативната уредба в сферата на дистрибуцията на специализираната аналитична апаратура.
В своята дейност сме надеждни, честни, лоялни и заслужаваме доверие.
Ние спазваме обещанията си и ако сгрешим, се поправяме и извиняваме.
Толерантност в отношенията
Екипът ни се състои от мотивирани, ангажирани, добре възнаградени и проактивни професионалисти.
Работещите в Хрома ООД се отнасят с уважение както помежду си, така и с хората, с които имат бизнес контакти. Излагаме открито мненията си и подхождаме към тях професионално. Действаме съгласувано при вземане и изпълнение на решения.
Винаги сме в търсене на усъвършенстването
По-доброто качество е стремеж и представлява основата на дейността на нашата компания. На тази база ние постоянно се стремим да се усъвършенстваме чрез избор на добри продукти и доставчици и предлагане на обслужване, което да е по-добро от досега предоставяното, по-добро от това на конкуренцията и надхвърлящо очакванията на клиента.
Ние анализираме напредъка си и се учим от себе си и от другите как да правим нещата по-ефективно и по-рационално, по-рентабилно и систематизирано.
Приемаме личната отговорност
Считаме, че личната обвързаност и отговорност са едновременно право и привилегия и приемаме личната отговорност във всичко, което правим.
Следваме политика по качеството

Политиката ни по качество се основава на перфектното планиране, проверка и изпълнение, чрез които ние ще постигнем максимална удовлетвореност на нашите клиенти и на нашите служители.