Основни партньори и продукти:

Лабораторно оборудване

>> Perkin Elmer - Analytical Instrumеnts (USA)

- Спектрометри – AAS, ICP/OS, ICP/MS, FTIR, UV/VIS, UV/VIS/NIR, поляриметри, флуориметри
- Хроматографи – HPLC, GC, GC/MS
- Апарати за термичен и елементен анализ
- Консумативи и резервни части

>> Efacec (Pоrtugal)

- логистика, роботика, инженерингови услуги,  разработване на проекти за възобновяеми енергийни източници, електроенергийно оборудване  в средни и високи волтажи в енергетиката и транспорта

 ХРОМА ООД осигурява сервиз на доставената апаратура, обучение и консултации на специалистите, работещи с нея. Периодично организира тематични семинари за популяризиране на нови продукти и области на приложение.
Оборудвали сме над 200 лаборатории в страната, в т.ч. аналитично-химични, диагностични, клинично-химични и научно-изследователски звена. Обхвата на дейносттa на фирмата се разширява и в момента ХРОМА ООД участва в различни проекти в областите на системи за сигурност, логистика, екология, инфраструктура, строителство, енергетика и др.  ХРОМА ООД сме развили експертни познания във връзка с консултирането, представляването и лобирането за чуждестранни компании в тези области.